ЕН – 56 (АНЈОНСКА НЕСТАБИЛНА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА)

Опис

Хомоген дисперзен систем, без цврсти примеси,составен од битумен диспергиран во вид на ситни честички во вода која што содржи соодветно анјон-активно емулгирачко средство

Се произведува по

 МКС У.М3.022

 

Содржина на битумен

≥ 55 %

Вискозитет по STV

2 - 13 s

pH      

> 7

Хомогеност-остаток на сито 0,5 mm

≤ 0.5 %

Намена

Се употребува како врска помеѓу стара асфалтна подлога и нов асфалтен слој

Предности

Обезбедува цврста врска помеѓу асфалтните слоеви

 

Начин на вградување

 

Рамномерно се нанесува со прскање на сува чиста и збиена површина од стариот асфалтен слој

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни