АПР – 56 (ФЛУКСИРАНА АНЈОНСКА ПОЛУСТАБИЛНА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА)

Опис

Хомоген дисперзен систем, без цврсти примеси, составен од битумен и флуксно  масло диспергирани во вид на ситни честички во вода која што содржи соодветно анјон-активно емулгирачко средство

Се произведува по

 МКС У.М3.022

 

Содржина на битумен

54 - 56 %

Вискозитет по STV

2 - 13 s

pH      

> 7

Хомогеност-остаток на сито 0,5 mm

≤ 0.5 %

Намена

Се употребува како врзувачко средство за ладни асфалтни смеси, кои што се користат за крпење на дупки на патни сообраќајници од втор ред,а во случаи во зимски период и на патишта од прв ред, но како привремено решение 

Предности

Бидејќи е средно распаѓачка  битуменска емулзија, со неа подготвената асфалтната смеса, при соодветно складирање, може да се користи подолг временски период. 

Начин на вградување

По ладна постапка во мобилна мешалка или на асф. база

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни