Опис: Пластомерна хидроизолациона лента од пластомерни полимери и битумен, со влошка од стаклена ткаенина
Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 5 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): 900/800 -50
Издолжување при кинење (должина/ширина): 2/2
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и хидроизолација на рамни кровови 
Вградување: Со заварување по целата површина