Опис: Пластомерна хидроизолациона лента од пластомерни полимери и битумен, со влошка од полиестерски филц 
Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707 
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 5 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): 600/500 -30
Издолжување при кинење (должина/ширина): 35/35 ±5 
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и хидроизолација на рамни кровови 
Вградување: Со заварување по целата површина