You are here

Битуменска лента за парна со влошка од алуминиумска фолија
Еластомерна лента за изедначување на парниот притисок и парна брана
Еластомерна лента за парна брана, произведена од високо квалитетна битуменска маса
Битуменска лента за слој за изедначување на парниот притисок
Еластомерна лента за парна брана, произведена од високо квалитетна битуменска маса
Пластомерна лента за парна брана